Uroczysta Gala Edukacyjna, która odbyła się 30 sierpnia 2023 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wągrowiec, była okazją do podsumowania zakończonego roku szkolnego 2022/2023. Podczas uroczystości wręczone zostały nagrody edukacyjne i stypendia ufundowane przez Wójta Gminy Wągrowiec. Wszystkie te nagrody finansowe zostały przyznane w ramach specjalnego programu, uchwalonego przez Radę Gminy Wągrowiec, zatytułowanego „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z Gminy Wągrowiec”.

Inicjatywa ta ma na celu pobudzenie zaangażowania uczniów w proces edukacyjny, promowanie udziału w olimpiadach i konkursach tematycznych oraz motywowanie nauczycieli do indywidualizacji procesów nauczania i ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji. Program ten stawia na pierwszym miejscu potrzeby i oczekiwania wybitnie uzdolnionych uczniów. Jednym z aspektów tej inicjatywy jest również zwiększenie zaangażowania rodziców w edukację swoich dzieci.

W ramach tego programu, roczne stypendium Wójta wynoszące 350 zł miesięcznie od września do sierpnia jest przyznawane za osiągnięcie średniej ocen końcowych co najmniej 5,80. Istnieje także możliwość otrzymania jednorazowej nagrody edukacyjnej za udział w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim, której wartość wynosi od 200 zł do 300 zł. Dodatkowo, uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 95% punktów z egzaminu ósmoklasisty ze wszystkich przedmiotów mogą liczyć na nagrodę w wysokości 400 zł.