Nie tak dawno, burmistrz Wągrowca podjął decyzję o przeprowadzeniu rekrutacji na stanowisko sprzątaczki. Aby ubiegać się o tę posadę, konieczne jest spełnienie kilku istotnych wymagań. Przede wszystkim kandydatka musi posiadać obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto, musi być zdolna do pełnienia czynności prawnych i cieszyć się pełnią praw publicznych. Znaczące jest również to, aby nie była skazana za umyślne przestępstwo, które jest ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne delikty skarbowe. Niezbędna jest także nienaganna reputacja oraz odpowiedni stan zdrowia, który umożliwia pracę na danym stanowisku, w tym również na wysokościach do trzech metrów. Wymogiem formalnym jest co najmniej podstawowe wykształcenie.

Aplikacje dla potencjalnych kandydatek powinny zawierać komplet wymaganych dokumentów. Te dokumenty można dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do piątku 15 września, do godziny 12:00. Wszystkie materiały aplikacyjne powinny być umieszczone w szczelnie zamkniętych kopertach z adnotacją: „Oferta zatrudnienia – sprzątaczka”. Propozycje aplikacyjne należy wysyłać na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ulica Kościuszki 15a, lub dostarczyć osobiście w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.