W Urzędzie Miejskim w Wągrowcu rozpoczęło się właśnie poszukiwanie kandydata na stanowisko inspektora do spraw zamówień publicznych. To stanowisko jest otwarte dla osób, które spełniają konkretny zestaw wymagań.

Potencjalny kandydat musi być obywatelem Polski, posiadać pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych. Nie może mieć na swoim koncie skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Ważne jest także, aby cieszył się nieposzlakowaną reputacją. Zdrowie aplikującego musi pozwolić na pracę na powierzonym stanowisku. Kolejnym wymogiem jest wykształcenie wyższe oraz minimum trzyletni staż pracy, z czego co najmniej jeden rok na stanowisku związanym z zamówieniami publicznymi. Do stażu nie zalicza się jednak czasu pracy na podstawie umów o dzieło, umów zlecenia czy praktyk zawodowych.

Aby aplikować na to stanowisko, należy dostarczyć kompletny pakiet dokumentów aplikacyjnych. Mogą one zostać przesłane pocztą lub osobiście dostarczone do urzędu. Dokumenty powinny być zapakowane w zamknięte koperty i opatrzone dopiskiem: „Nabór – inspektor ds. zamówień publicznych” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata. Termin nadsyłania aplikacji upływa 24 lipca o godzinie 14:00.

Dokumenty można wysłać na adres Urzędu Miejskiego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15a, 62-100 Wągrowiec lub dostarczyć osobiście do sekretariatu tego urzędu, który znajduje się pod tym samym adresem, na drugim piętrze, w pokoju numer 202.