Ci, którzy chcą z bliska obserwować działania miejskich radnych, mają teraz możliwość śledzenia ich obrad online. Dzisiejsza sesja, poza obszarem spraw standardowych, będzie skupiała się głównie na określeniu kierunków udzielania oraz wielkości redukcji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono role kierownicze w zakresie edukacji. Dotyczy to zarówno szkół jak i przedszkoli oraz obejmuje ustalenie obligatoryjnej liczby godzin pracy dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

W trakcie obrad radni będą omawiać Wieloletnią Prognozę Finansową dla miasta Wągrowiec na najbliższy dekadę od 2023 do 2033 roku.

Na porządku działań znajduje się również uchwała dotycząca regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. Chodzi tu o wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, przyznawanie nagród oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach pod patronatem Gminy Miejskiej Wągrowiec.

Podczas sesji radni planują również powołać nowy skład Rady przy Muzeum Regionalnym w Wągrowcu. Dodatkowo, zostaną przedstawione informacje na temat złożonych oświadczeń majątkowych za rok 2022.

Mieszkańcy mogą śledzić obrady radnych miasta Wągrowca za pośrednictwem Internetu. Zgromadzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 16.00.